مشخصات کلی

حسین حق شناس
 • حسین حق شناس
 • اصغر
 • 1361
 • معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان
 • دوشنبه, 12 مهر 1400, 12:39

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت

افتخارات و عناوین

 • كسب رتبه اول برترين طرح پژوهشي، چهارمين جشنواره ملي شهر پژوهشي، شهرداري اصفهان، 1400
 • كسب رتبه اول و دوم برترين مقاله، چهارمين جشنواره ملي شهر پژوهشي، شهرداري اصفهان، 1400
 • پژوهشگر برتر دانشژاه صنعتي اصفهنان در زمينه طرح هاي صنعتي، 1397
 • مجري طرح برگزيده دانشگاهي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري 1397
 • كسب رتبه برتر سومين جشنواره ملي شهر پژوهشي ، شهرداري اصفهنان ، 1394
 • پژوهشگر برتر دانشگاه اصفهان در زمينه طرح هاي برون دانشگاهي ، 1391
 • عضويت در بنياد ملي نخبگان
 • فارغ التحصيل دبيرستان پرورش استعدادهاي درخشان

مطالعات و پژوهش ها

 • پروژه سامانه نرم افزاری پایش هوشمند و مبتنی بر داده های حملونقلوترافیک شهر اصفهان، (TBI) - در حال انجا م
 • طراحی برنامه نرم افزاری توسعه بازار حمل و نقل ریلی مبتنی بر مدل STP-4P و تحلیل عرضه و تقاضا، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، 1397 - 1398
 • منشاء یابی ذرات معلق ) PM ( آلودگی هوای شهر اصفهان، شهرداری اصفهان، 1399
 • مطالعات جامع آلودگی هوای کلان شهرهای کشور -کلان شهر قم، سازمان محیط زیست کشور، 1398
 • هدفگذاری شاخص توسعه پارکینگهای عمومی با توجه به تقاضا و عرضه موجود پارکینگ عمومی و حاشیهای، شهرداری اصفهان، 1397 - 1398
 • بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل کشور- بخش تفکیک سفر باری، وزارت راه و شهرسازی، 1397 - 1398
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمن د م د یر یت بهره برداری اتوبوسرانی مبتنی بر داده های AFC و AVL ، شرکت اتوبوسرانی اصفهان، 1394 - 1396
 • شناسایی الگوی سفر مسافران اتوبوسرانی اصفهان با تحلیل داده های هوشمند کرا یه ) AFC (، شهرداری اصفهان، 1395
 • نظارت مطالعات جامع حمل و نقل بار شهر اصفهان، شهرداری اصفهان، 1395 - 1398
 • تدو ین پیوست م د یر یت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های حمل و نقل شهری، شهرداری اصفهان، 1396
 • برنامه ریزی، تشکیل، راهبری و مدیریت اتاق فکر حمل ونقل همگانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، شهرداری اصفهان، 1395 - 1396
 • امکان سنجی و طراحی وسیله جدید حمل و نقل غیرموتوری مناسب برای سفرهای خانوادگی در شهر اص فهان"، شهرداری اصفهان، 1396
 • بررسی تجارب جهانی در پایش شاخص های راهبردی و عملکردی مدیریت حمل و نقل شهری، شهرداری اصفهان، 1396
 • شناسایی اثرات متقابل حمل و نقل و برنامه ری زی کاربری زمین، شهرداری اصفهان، 1395 - 1396
 • برگزاری دوره آموزشی " نظارت و ارزیابی طرح های ا یمنی"- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، 1396
 • آماربرداری و تحلیل شاخ صهای ایمنی راههای استان اصفهان، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 1395 - 1396
 • طرح اعمال محدود یت تردد در مرکز شهر اصفهان، شهرداری اصفهان، 1394 - 1395
 • برگزاری کارگاه آموزشی " مهندسی ا یمنی در راه و ترافیک" ، شهرداری های استان اصفهان، 1394
 • بخش های سیاست ها و راهکارها، حمل و نقل غیرموتوری و افزایش ایمنی و مدیریت تقاضا، حمل و نقل ایام خاص از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان، 1392 - 1394
 • تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت محورهای اصلی شبکه راه آهن کشور، مرکز تحقیقات راه آهن، 1392 - 1395
 • مطالعه شیوه های نوین و بهینه تعمیر و نگهداری پل های شهر اصفهان، رتبه بندی پلها از دیدگاه سازه، ترافیک و مدیریت بحران، شهرداری اصفهان، 1391 - 1392
 • مطالعه امکان سنجی کاربرد خودورهای کوچک در ترابری شهرداری اصفهان، کارفرما شهرداری اصفهان، 1389 – 1390
 • بخش حمل و نقل مطالعات آمایش سرزمین استان اصفهان، استانداری اصفهان، 1390 - 1391
 • پروژه مطالعاتی ساماندهی معابر حاشیه زاینده رود، معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان ، 1388 - 1389
 • طراحی خط اتوبوس تندرو قدس- بلوار شفق، مع اونت حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان ، 1388 - 1389
 • یکپارچه سازی حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان ، 1386
 • طرح کرایه وایستگاه دوچرخه سواری، معاونت حمل ون قل وترافیک شهرداری اصفهان ، 1386
 • • حسین حق شناس، فرزانه هداوند، توسعه مدل های برنامه ریزی سفر روزانه شهروندان به روش فعالیت مبنا با تأکید بر رفتار انتخاب وسیله در زما نهای مختلف روز )مطالعه موردی: شهر اصفهان( ، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 11 ، شماره 3 ، بهار 1399 ، صفحه 663 - 683
 • رقیه عبدالهی، حسین حق شناس، ریحانه ریخته گران، مدل سازی همزمان تاثیر عوامل هندسی، توپوگرافی و دسترسی راه در تصادفات راه های برون شهری با عامل سازی و رگرسیون خطی تعمیم یافته )مطالعه موردی راه های استان کرمان(، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، ، دوره 11 ، شماره 1
 • سید سینا مهری، امیرعباس رصافی، حسین حق شناس، 1397 ، مدل ترکیبی مکانیابی بنادر خشک و تحلیل پوششی دادهها در شبکههای حمل ترکیبی کالا، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 15 ، شماره 1، بهار 1397 ، صفحه 1 - 18
 • محمد علی رهگ ذر، حسین حق شناس، شیرین رحیمی، صالحه بیرژندی، 1397 ، اولویت بندی پل ها در عملکرد ترافیکی شبکه معابر شهری مطالعه موردی شبکه معابر شهر اصفهان، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 10 ، شماره 1 ، پاییز ، صفحه 1 -17
 • صالحه بیرژندی، حسین حق شناس، علیرضا قاری قرآن، بهنام ط هماسبی، ارزیابی سناریوهای بازسازی یا تغییر عملکرد پل با شاخ صهای حملونقل پایدار و ملاحظه هزینههای احداث و نگهداری )مطالعه موردی: پل فلزی شهر اصفهان(، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 15 ، شماره 3، پاییز 1397
 • سی د سینا مهری، حسین حق شناس، 1397 ، مطلوبیت انتخاب راه آهن در رقابت با جاده برای حمل و نقل کانتینر در ایران، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 9، شماره 4، تابستان 1397 ، صفحه 631 -646
 • منصور جوهری فروشانی؛ حسین حق شناس؛ بابک صفاری، 1396 ، تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی)مطالعه موردی شهر اصفهان(، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 52 ، شماره 4 ، زمستان 1396 ،ص 841 - 858
 • محسن ابوطالبی اصفهانی، حسین حق شناس، مژده محمد حسینی ، ارزیابی تاثیر حملونقل بار درو نشهری بر شاخصهای حمل و نقل پایدار )مطالعه موردی: شهر اهواز(، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، پذیرش شده آنلاین
 • حسین حق شناس، محسن ابوطالبی اصفهانی، میلاد نوری، مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیم تگذاری محدوده مرکزی و بهبود حم لونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری )مطالعه موردی شهر اصفهان(، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، پذیرش شده آنلاین
 • علی توکلی، حسین حق شناس، بررسی تأثیر قابلیت اطمینان زمان سفر در مدل انتخاب گونه حملونقل بار ریلی و جادهای، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، پذیرش شده آنلاین
 • مریم امامی، حسین حق شناس بررسی رقابت بین سامانه حملونقل همگانی و خودرو شخصی برای سفر به مرکز شهر با استفاده از رویکرد نظریه بازی، فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرش شده آنلاین

 

کد محتوا 38733

برچسب ها