ثبت شکایات مردمی

ثبت شکایات مردمی

ارتباط با شهردار اصفهان

ارتباط با شهردار اصفهان

مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

تبلیغات در اتوبوس

تبلیغات در اتوبوس

نقشه خطوط اتوبوسرانی

نقشه خطوط اتوبوسرانی

درخواست نصب المان های ترافیکی

درخواست نصب المان های ترافیکی

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

تلفن گویای اتوبوسرانی

تلفن گویای اتوبوسرانی

درخواست اتوبوس دربستی

درخواست اتوبوس دربستی

اشیاء گمشده (اتوبوسرانی)

اشیاء گمشده (اتوبوسرانی)

مجوز (تاکسیرانی)

مجوز (تاکسیرانی)

ارتباطات مردمی (تاکسیرانی)

ارتباطات مردمی (تاکسیرانی)

نظرسنجی (تاکسیرانی)

نظرسنجی (تاکسیرانی)

اشیاء گمشده (تاکسیرانی)

اشیاء گمشده (تاکسیرانی)

تاکسی گردشی

تاکسی گردشی

تاکسی بیسیم

تاکسی بیسیم

تاکسی خطی

تاکسی خطی

تاکسی مدارس

تاکسی مدارس

تاکسی های ویژه

تاکسی های ویژه

مناقصه، مزایده و فراخوان ها

مناقصه، مزایده و فراخوان ها

صفحه‌ها