خدمات شهرداری

نوع محتوا برای واکشی: 
news
مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

تبلیغات در اتوبوس

تبلیغات در اتوبوس

نقشه خطوط اتوبوسرانی

نقشه خطوط اتوبوسرانی

درخواست نصب المان های ترافیکی

درخواست نصب المان های ترافیکی

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

تلفن گویای اتوبوسرانی

تلفن گویای اتوبوسرانی

درخواست اتوبوس دربستی

درخواست اتوبوس دربستی

اشیاء گمشده (اتوبوسرانی)

اشیاء گمشده (اتوبوسرانی)