خدمات شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

مسیرها و کرایه مصوب اتوبوسرانی

تبلیغات در اتوبوس

تبلیغات در اتوبوس

نقشه خطوط اتوبوسرانی

نقشه خطوط اتوبوسرانی

درخواست نصب المان های ترافیکی

درخواست نصب المان های ترافیکی

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

مجوز (تاکسیرانی)

مجوز (تاکسیرانی)

ارتباطات مردمی (تاکسیرانی)

ارتباطات مردمی (تاکسیرانی)

خدمات رانندگان تاکسیرانی

خدمات رانندگان تاکسیرانی

نظرسنجی (تاکسیرانی)

نظرسنجی (تاکسیرانی)

اشیاء گمشده (تاکسیرانی)

اشیاء گمشده (تاکسیرانی)

تاکسی بیسیم

تاکسی بیسیم

اصفهان کارت

اصفهان کارت